SPSK adalah singkatan bagi Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti. Tumpuan utama dalam SPSK adalah pemantapan dari segi pengurusan dan pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di sekolah seluruh negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. SPSK didokumenkan berdasarkan kepada prosedur kualiti MS ISO9001:2008 dengan matlamat menyediakan semua sekolah di negeriWilayah Persekutuan Kuala Lumpur ke arah sekolah bertaraf dunia.

OBJEKTIF

1. Melaksanakan 100% pengajaran dan pembelajaran berdasarkan Rancangan Pelajaran Tahunan kecuali berlaku perkara-perkara yang di luar kawalan sekolah.

2. Memastikan pencapaian murid setiap sekolah di negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mencapai 65% lulus keseluruhan atau peningkatan 3% dari tahun sebelumnya dalam setiap mata pelajaran bagi peperiksaan pertengahan tahun, akhir tahun dan peperiksaan awam.

3. Memastikan 100% murid sekolah di negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mendapat perkhidmatan Bimbingan dalam Kemahiran Belajar, Pembangunan Diri Murid, Motivasi dan Kerjaya, melainkan berlaku perkara-perkara yang di luar kawalan pihak sekolah.

4. Melaksanakan Prosedur Pengurusan Kewangan tanpa teguran audit sekolah.

MATLAMAT

1. Memantapkan kecemerlangan sekolah agar memperoleh Tawaran Baru ( Bai’ah ) setiap tahun.

2. Menyediakan sekolah ke arah Sekolah Kluster Kecenerlangan dan Sekolah Berprestasi Tinggi menjelang Tahun 2014.

3. Sifar sekolah yang berada di Band 5, 6 dan 7  menjelang 2014 di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kecuali sekolah yang baru dibuka.

4. Sifar sekolah di negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mendapat Audit Berteguran menjelang tahun 2014.

5. Memastikan semua sekolah di negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mengamalkan Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti Berasaskan MS ISO 9000 menjelang Tahun 2015.

PROSEDUR KUALITI ( PK ) SPSK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH

PK01   :  Pengurusan Panitia

PK02   :  Pengurusan Jadual Waktu

PK03   :  Pengurusan Pembelajaran dan Pengajaran

PK04   :  Pengurusan Pencerapan

PK05   :  Pengurusan Peperiksaan

PK06   :  Pengurusan Semakan Hasil Kerja Murid

PK07   :  Pengurusan Mesyuarat

PK08   :  Pengurusan Aduan Pelanggan

PK09   :  Pengurusan Pusat Sumber Sekolah

PK10   :  Pengurusan Perkembangan Staf

PK11   :  Pengurusan Perolehan dan Pembelian

PK12   :  Pengurusan Kawalan Dokumen dan Rekod

PK13   :  Pengurusan Bimbingan dan Kaunseling

PK14   :  Pengurusan Audit Dalaman

PK15   :  Pengurusan Kawalan Ke Atas Ketidakakuran Perkhidmatan

PK16   :  Tindakan Pembetulan, Pencegahan dan Penambahbaikan

PK17   :  Kajian Semula Pengurusan